SME
Utorok, 21. marec, 2023 | Meniny má Blahoslav

Malá rukoväť leasingu

Stále väčšie percento ľudí, ktorí majú záujem o nový automobil však nemá prostriedky na kúpu v hotovosti ale si uvedomuje výhody nižšej jednorázovej investície a priebežného splácania bez vážneho narušenia mesačného rozpočtu. Rozumným a často bezkonkurenč

ným riešením sa tak stáva leasing. Opísalo sa o ňom veľa, pričom kladné informácie niekoho presvedčili o tom, aké je to výhodné a záporné naopak utvrdili o opaku. Nielen preto sme sa rozhodli poskytnúť vám niektoré informácie potrebné k správnej orientácii sa vo svete leasingu a utvoreniu si vlastného názoru.

Pod názvom leasing sa rozumie prenájom tovaru dlhodobej spotreby (auto, stroje, zariadenia a pod.) zákazníkmi, ktorí ho využívajú podľa vopred dohodnutých podmienok. Majiteľom predmetu leasingu je počas doby prenájmu leasingová spoločnosť. Leasing môže byť finančný alebo operatívny.

SkryťVypnúť reklamu

Finančný leasing predstavuje formu dlhodobého prenájmu a financovanie predmetu leasingu zabezpečuje leasingová spoločnosť, (poskytne finančné prostriedky na kúpu predmetu leasingu), a nájomca tento predmet využíva za pravidelné mesačné alebo štvrťročné splátky. Predmet pritom ostáva počas celej doby jeho splácania vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. Prevádzkové náklady spojené s predmetom leasingu znáša nájomca. Pri finančnom leasingu sa po jeho skončení stáva majiteľom nájomca a to za vopred dohodnutú sumu. Táto forma leasingu je v súčasnosti najbežnejšia.

Operatívny leasing je krátkodobým zmluvným vzťahom, pri ktorom nájomcovi (klientovi) nevzniká žiadne právo na kúpu najímaného predmetu leasingu. Naopak, po skončení doby prenájmu sa predpokladá vrátenie predmetu leasingu prenajímateľovi (leasingovej spoločnosti).

SkryťVypnúť reklamu

Prenajímateľ v tomto prípade znáša všetky riziká spojené s prevádzkou predmetu a zabezpečuje servis, údržbu a poistenie. V prípade nefunkčnosti predmetu leasingu je dokonca povinný zabezpečiť jeho náhradu.

Financovať prostredníctvom leasingu sa dajú všetky nové a podľa špeciálnych pravidiel (ukazovateľom je vek a technický stav) aj ojazdené automobily.

Vzhľadom k tomu, že leasingové služby môžu využívať súkromné osoby aj podnikatelia a právnické osoby, sú potrebné rôzne dokumenty:

* fyzické osoby

- občiansky preukaz

- rodný list

- potvrdenie od zamestnávateľa o výške čistého príjmu a o výške zrážok zo mzdy

* podnikatelia a právnické osoby

- výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, príp. Živnostenský list

- občiansky preukaz štatutárneho zástupcu spoločnosti

SkryťVypnúť reklamu

- daňové priznanie a základné údaje o hospodárení spoločnosti (súvaha, výkaz ziskov a strát, resp. Výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch).

Mali by ste vedieť, že pri podpise leasingovej zmluvy je potrebné zaplatiť akontáciu (zálohu, príp. prvú navýšenú splátku). Akontácia je čiastka, ktorá sa platí pred prevzatím vozidla. Predstavuje časť obstarávacej ceny a jej výšku si klient určuje sám. Štandardná výška akontácie sa pohybuje od 20 do 60 % z obstarávacej ceny a v závislosti od nej je ovplyvnená aj výška mesačných splátok. Ostatné prípady sa posudzujú v leasingových spoločnostiach individuálne. Pri úžitkových automobiloch je možný odpočet DPH z akontácie iba formou prvej navýšenej splátky (t.j. akontácia + prvej riadnej splátky).

SkryťVypnúť reklamu

Rovnako potrebujete pri podpise zmluvy uhradiť spracovateľ-ský poplatok. Je to sadzba za ostatné náklady súvisiace s uzatvorením leasingovej zmluvy. Táto jednorázová platba je splatná s prvou leasingovou splátkou.

Prvá leasingová splátka je splatná na základe splátkového kalendára - daňového dokladu - ku dňu na ňom určenom.

Po ukončení leasingového vzťahu sa predmet leasingu odpredá jeho nájomcovi za vopred dohodnutú zostatkovú hodnotu, resp. kúpnu cenu na konci leasingu. Táto kúpna hodnota môže byť stanovená cenou pevnou, alebo percentom z ceny obstarávacej. Kúpnu cenu si klient môže určiť sám.

Leasingové splátky sa uhrá-dzajú vždy podľa splátkového kalendára, ktorý je zároveň daňovým dokladom a obdrží ho každý zákazník po podpise leasingovej zmluvy. V splátkovom kalendári sú zahrnuté všetky riadne splátky, ktoré má klient hradiť v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Leasingové splátky sa platia zvyčajne v mesačných alebo štvrťročných intervaloch. Stabilné a silné leasingové spoločnosti dokážu svojim klientom zmluvne garantovať nemennosť výšky leasingových splátok a poplatkov počas celej doby trvania zmluvného vzťahu bez ohľadu na pohyby na finančných trhoch.

SkryťVypnúť reklamu

Finančné vyjadrenie celkového preplatenia pri leasingu je dôležitou informáciou pre zákazníka. Jedným z najklamnejších ukazovateľov je leasingový koeficient, ktorý sa tiež nazýva koeficientom preplatenia. Mal by určovať percentuálne vyjadrenie preplatenia leasovaného predmetu počas doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená. No často predstavuje preplatenie bez ďalších poplatkov a výdavkov. Skutočnú cenu preplatenia vyrátame: akontácia + (leasingová splátka x doba leasingu) + (mesačné poistné splátky x doba leasingu) + spracovateľský poplatok + zostatková hodnota, resp. kúpna cena na konci leasingu.

Štandardne si dĺžku leasingu môže vybrať klient v rozpätí od 36 do 60 mesiacov. Výnimkou bývajú špeciálne akcie pri ktorých je obdobie pevne dané. Individuálne si je však možné dojednať aj kratšiu dobu splácania.

SkryťVypnúť reklamu

Pri leasingu automobilu je poistenie vždy nevyhnutnosťou. Najjednoduchším a zvyčajne finančne najvýhodnejším riešením je hromadné poistenie prostredníctvom leasingovej spoločnosti. Poistné je v tomto prípade zarátané do leasingových splátok a spolu s nimi je aj splatné. Štandardné poistenie uzatvorené prostredníctvom leasingovej spoločnosti zahŕňa: havarijné poistenie, poistenie proti živelnej pohrome, krádeži a vandalizmu. Obdobie platnosti poistenia je od momentu prevzatia vozidla, podpísaním protokolu o prevzatí a končí sa dňom uplynutia dohodnutej doby leasingu (presne v deň ukončenia leasingu).

V prípade individuálneho pois-tenia je možné automobil poistiť v ktorejkoľvek poisťovni, ktorá vystaví vinkuláciu v prospech leasingovej spoločnosti. Poistné je potom splatné samostatne - mimo leasingových splátok.

SkryťVypnúť reklamu

Pri poistnej udalosti je potrebné vykonanie obhliadky vozidla v príslušnej poisťovni. V prípade vyšších finančných škôd žiada poisťovňa aj protokol od polície o dopravnej nehode alebo protokol o nahlásení poškodenia motorového vozidla. Ako nájomca ste povinný nahlásiť skutočnosť leasingovej spoločnosti. Postačí ak sa Zápis o poškodení zašle do leasingovej spoločnosti faxom alebo poštou. Príslušná leasingová spoločnosť vystaví poisťovni súhlas na uvoľnenie poistného plnenia v prospech nájomcu alebo servisu, v ktorom je vozidlo opravované. Na základe súhlasu poisťovňa uhradí leasingovej spoločnosti príslušnú sumu za opravu.

Aj v prípade totálnej havárie musí klient postupovať ako pri poistnej udalosti čo sa týka vykonania obhliadky a doručenia Zápisu o poškodení príslušnej leasingovej spoločnosti. Poisťovňa po rozhodnutí o totálnej škode potom urobí finančné vysporiadanie v prospech leasingovej spoločnosti. Tá potom vypracuje finančné vysporiadanie voči nájomcovi.

SkryťVypnúť reklamu

V prípade krádeže je potrebné túto skutočnosť ihneď nahlásiť polícii, ktorá vypracuje protokol o nahlásení odcudzenia motorového vozidla. S potvrdením o nahlásení krádeže treba udalosť oznámiť príslušnej poisťovni, rovnako aj leasingovej spoločnosti s uvedením: čísla leasingovej zmluvy, evidenčného čísla vozidla, dátumu, kedy došlo ku krádeži, mena klienta, resp. kontaktnej osoby s telefonickým spojením, názov poisťovne, kde a pod akým číslom bola poistná udalosť nahlásená, meno a kontakt na likvidátora vybavujúceho udalosť + doručenie potvrdenia o nahlásení krádeže na polícii. Tá do 30 dní vydá polícii doklad o ukončení vyšetrovania na základe ktorého poisťovňa uhradí leasingovej spoločnosti poistné plnenie. Na základe dokladu o ukončení vyšetrovania leasingová spoločnosť ukončí leasingovú zmluvu a vypracuje finančné vysporiadanie voči klientovi.

SkryťVypnúť reklamu

Stávajú sa aj prípady, keď leasingový nájomca nie je schopný ďalej splácať leasingové splátky alebo sa automobil pre neho stáva nepotrebným, je možné požiadať o predčasné ukončenie leasingovej zmluvy.

Najvýhodnejším spôsobom pre klienta je CESIA - prevod leasingovej zmluvy na iný subjekt. Klient si v tomto prípade hľadá pokračovateľa leasingu sám. Hlavnou výhodou prevodu je jednoduchosť a rýchlosť ale aj istota, že obdrží časť finančných prostriedkov, ktoré vložil do splácania leasingu. Tieto pros-triedky sa vracajú vo forme odstupného, ktorého výška je vecou dohody pôvodného a nového nájomcu. CESIOU sa nemení leasingová zmluva (výška splátky, dĺžka leasingu…) mení sa len jedna zo zmluvných strán.

V prípade, že CESIA nie je pre klienta prijateľná, dochádza k predčasnému ukončeniu leasingovej zmluvy. V tomto prípade má klient nárok na nespotrebovanú časť akontácie, od ktorej sa odpočítajú všetky náklady spojené s predčasným ukončením leasingovej zmluvy. Odobratý predmet leasingu musí leasingové spoločnosť ďalej realizovať - predajom, resp. opätovným leasingom. Prípadné straty z predaja predstavujú tiež náklad predčasného ukončenia a znáša ich klient.

SkryťVypnúť reklamu

Nemilej situácii, často prechodného obdobia, neschopnosti splácať mesačné splátky, už v súčasnosti niektoré leasingové spoločnosti ponúkajú aj ďalšie, preventívne riešenie - poistenie leasingových splátok. Toto pois-tenie chráni pred finančnými ťažkosťami, ktoré môžu nastať pri nečakaných životných udalostiach. Poistenie chráni pri pracovnej neschopnosti, invalidite, smrti, ale aj strate zamestnania, kedy sa klient stane neschopný splácať finančný záväzok. Poisťovňa po takejto udalosti prevezme úhradu pravidelných leasingových splátok a bude ich poukazovať priamo na účet leasingovej spoločnosti.

Ak sa vám končí leasingová zmluva tak v dostatočnom predstihu (tri mesiace) pred jej ukončením by ste mali obdržať od leasingovej spoločnosti avízo o riadnom ukončení s uvedením dátumu riadneho ukončenia a vystaví zálohovú faktúru a kúpnu cenu predmetu leasingu, ktorá je vždy zmluvne dohodnutá. V tomto prípade nie je nutné posielať žiadosť o ukončenie leasingu. Samotné vlastníctvo auta prejde na klienta domov, kedy budú uhradené všetky záväzky nájomcu voči leasingovej spoločnosti (kúpna cena na konci leasingu, všetky splátky, prípadné zmluvné pokuty, úroky z omeškania, náhrady škody alebo iných záväzkov). O všetkých takýchto prípadných záväzkoch by mala leasingová spoločnosť informovať svojho klienta najneskôr 30 dní pred dátumom ukončenia platnosti zmluvy tzv. pohľadávkovým listom. Okamih prevodu vlastníctva potvrdí leasingová spoločnosť zaslaním veľkého technického preukazu a potvrdením o riadnom ukončení a daňovým dokladom na kúpnu cenu. Po ukončení leasingu je ešte potrebné nahlásiť zmenu na príslušnom Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR (zrušenie záznamu o leasingovom vozidle vo vnútornej databáze DI). Nájomca (už nový majiteľ) sa preukáže potvrdením o riadnom ukončení.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49%
 3. Neviditeľná technológia vás ochráni pred podvodom, stačí si ju v mobile aktivovať
 4. Bývanie, ktoré má všetkých "5P"
 5. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 6. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 7. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 8. Ako môžu elektromobily znížiť náklady vašej firmy?
 1. Na čo myslieť pri prediktívnej údržbe?
 2. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 3. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 4. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 5. Spoločnosť AGEL SK a VŠZaSP podpísali zmluvu o spolupráci
 6. Čo všetko potrebujete vedieť, ak chcete tehlovú fasádu
 7. Bývanie, ktoré má všetkých "5P"
 8. Nový e-book od BaseLinker Kompletný sprievodca po marketplacoch
 1. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49% 14 090
 2. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 13 390
 3. Ako riešia krízu v zahraničí? Nižšia daň, zmrazená cena potravín 10 939
 4. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach 9 045
 5. Jednoznačný recept na úspech? Buďte pripravení prispôsobiť sa 7 705
 6. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz 4 485
 7. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife 3 102
 8. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 2 896
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Iveta Bakitová: Laponsko - výlet za polárnou žiarou
 2. Ľuboš Vodička: Slovenské hrady: Čachtice
 3. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Liesek (I)
 4. Monika Kusendová: Karibsko-mexické dobrodružstvá: na lodi, ostrovoch i pevnine
 5. Irena Šimuneková: Starohutský ľadopád /vodopád/
 6. Aleš Tvrdý: Sedem mŕtvych byvolov
 7. Lubo Repka: Dostali sa plavebné spoločnosti z krízy?
 8. Soňa Kallová: Pri pobreží Indického oceánu, Keňa
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 6 996
 2. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 5 728
 3. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 5 130
 4. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 3 929
 5. Miroslav Žiak: Drogy ako biznis pre vyvolených na Slovensku? 2 687
 6. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 497
 7. Michael Achberger: Chudni rýchlo: Tieto cviky ti pomôžu spaľovať tuky efektívne! 2 354
 8. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi II 2 350
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.
SkryťZatvoriť reklamu