SME
Streda, 8. december, 2021 | Meniny má MarínaKrížovkyKrížovky

POISTENIE DOMOV: Naozaj ostaneme nepoučiteľní?

Súčasťou predvídavej ochrany domácnosti nielen pred neželanými návštevníkmi je poistenie. V posledných rokoch sa o tom presviedčame často. Tí šťastnejší z televíznej obrazovky, nešťastníci na vlastnej koži.


Všeobecne platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné, ale súčasne sa spoluúčasť odpočítava z poistného plnenia. Škody do výšky spoluúčasti poisťovňa nevypláca.

Vo výpočte poistných udalostí majú zväčša poisťovne obsiahnuté už v základnom type združené poistenie proti živelným pohromám, akými sú povodeň, úder blesku, požiar, víchrica, krupobitie, ale aj vandalizmus, havária dopravného prostriedku (náraz lietadla, automobilu).

Niektoré poisťovne napríklad poisťujú aj nehnuteľný majetok firiem a organizácií, budovy, haly, stavby, pevne spojené so zemou pevným základom, ktoré nemusia byť vo vlastníctve poisteného a môžu poistiť aj cudzí majetok. Podmienkou sú zachované udržiavané objekty.

Rozdiel medzi poistením na novú a časovú cenu je, že v prípade poistnej udalosti sa v prípade poistenia na novú hodnotu neodpočítava amortizácia. Poistený dostane vyššie poistné plnenie, zodpovedajúce skutočným nákladom na opravu, respektíve znovuzriadenie poistenej budovy. V prípade poistenia na časovú cenu poistenému vyplatia sumu zníženú o amortizáciu, teda o opotrebenie ku dňu poistnej udalosti.
  


Poistné sa platí ročne, polročne, štvrťročne. Avšak pri výpočte ročného poistného nám vychádza mesačný rodinný rozpočet tenší o približne 100 korún pri poistenej hodnote objektu 2 milióny korún. Najmä občania v záplavových oblastiach by nemali váhať s rozhodnutím poistiť sa včas.

Mechanizmus odhadovania majetku a škody odborníkom poisťovne (príklad z Komunálnej poisťovne) - Ihneď po nahlásení škodovej udalosti likvidátor pri miestnom šetrení vyhotoví fotodokumentáciu, zistí rozsah poškodenia, vyhotoví výkaz Výmer stavebných konštrukcií poškodenej nehnuteľnosti, vyhotoví zápis o škodovej udalosti a odhadne výšku škody, pričom zápis je podpísaný aj poisteným. Úhradu škody realizuje poisťovňa podľa faktúry alebo výpočtu likvidátora (rozpočtom), pričom použije účtovnú evidenciu, prípadne výpočet obstavaného priestoru a rozpočtové ukazovatele, alebo rozpočet stavby z konečnej faktúry pri novostavbách a znalecké posudky.

Prírodné katastrofy sa presúvajú aj do našich končín a inak životodarná voda neraz útočí práve na ľudské životy. Človek oň nemusí priamo prísť, stačí, keď voda zničí desaťročia budovaný majetok, vezme doslova strechu nad hlavou so všetkým, čo bolo pod ňou.

Prežiť katastrofu je tragédiou. Prečo však nepredchádzame jej zničujúcim následkom preventívnym konaním? Väčšina z tých, ktorým živel vzal mnohoročné úsilie vlastné aj ich predkov, je však nepoučiteľná.

Osemdesiat percent postihnutých povodňami na Morave pred siedmimi rokmi sa nepoistilo proti škodám ani po dvoch rokoch. Aj na Slovensku sa viac obávame vlámania, než živlov a to aj v oblastiach, v ktorých ich vyčíňanie je takmer bežné.

Poistenie domácnosti (poisťovne ho poskytujú pod rôznymi názvami) sa vzťahuje na veci vo vlastníctve poisteného alebo príslušníkov jeho domácnosti. To tvorí zariadenie slúžiace na prevádzku domácnosti alebo na uspokojovanie osobných potrieb.

Miestom, kde došlo k ich poškodeniu, však nemusí byť priamo domácnosť. Počíta sa sem garáž, dielňa alebo podobný nebytový priestor v tej istej obci, hoci aj mimo budovy, v ktorej sa nachádza poistený byt. Poistenie sa vzťahuje aj na veci uložené v týchto priestoroch, ak sú riadne zabezpečené proti odcuzeniu. Poistený môže byť vlastníkom či nájomcom, ale aj podnájomníkom bytu alebo jeho časti.

Vymedzenie poistenia

Poisťovne používajú rôzne spôsoby rozdelenia vecí do skupín, napríklad systém základného poistenia a rôznych pripoistení alebo stavebnicový systém, na čo všetko z domácnosti sa poistenie vzťahuje. To býva stanovené v poistnej zmluve. Dôležité je vymedziť v zmluve, proti akým rizikám budú veci v domácnosti poistené. Poistený musí stanoviť, aká bude výška poistnej sumy, teda aká maximálna suma mu bude vyplatená v prípade poistnej udalosti. Najmä od tejto sumy sa potom odvíja výška poistného.

Poistené môžu byť aj cenné veci, umelecké diela a zbierky, stroje proti poškodeniu nezavineným pričinením, napríklad skratom elektromotora. Pri širšie uzavretej zmluve sa potom poistenie nevzťahuje len na odcudzenie, ale aj na straty pri živelných pohromách.

Niektoré poisťovne kryjú v rámci poistného plnenia aj náklady na odstránenie škôd po poistnej udalosti, na odpratanie poškodených zvyškov, dopravu poškodených vecí na opravu, primerané náhradné ubytovanie poistených osôb, ak sa byt stal neobývateľným. Poistením môžu byť kryté aj náklady vynaložené na opatrenia slúžiace na odvráteniu bezprostredne hroziacej škody či zmiernenie následkov škody.

Živly čoraz častejšie

Pri uzatváraní poistnej zmluvy si treba dať pozor na terminológiu a pozorne si preštudovať, proti čomu vlastne majetok poisťujeme. Jednoznačnosť výkladu zabráni mnohým problémom pri uplatňovaní si nároku na plnenie zmluvy zo strany poisťovne.

Živelné udalosti môžu byť aj iné, než len povodne a záplava. Na Slovensku bývajú na mnohých miestach lokálne zosuvy pôdy, škody narobí víchrica, známe sú aj následky krupobitia, lavíny môžu zničiť celý dom. Balíky poisťovaných rizík sa však pri rôznych poisťovniach mierne líšia, preto sa treba informovať vo viacerých.

Dôležité sú zmluvné podmienky

Pri stanovovaní podmienok poistenia si možno tiež vybrať výšku spoluúčasti, teda váš podiel na poistnom plnení. Čím vyššiu spoluúčasť si zvolíte, tým nižšie poistné budete platiť, avšak tým nižšie bude aj plnenie v prípade poistnej udalosti.

Dôležitou odchýlkou môže byť aj to, či je poistenie dojednané na nové ceny alebo časové. Teda či pri poškodení alebo zničení majetku poisťovňa vyplatí sumu potrebnú na opravu či vybudovanie v tom istom štandarde, bez odrátania opotrebenia, čo sa vypočíta pri dojednaní na splátky lacnejšej časovej ceny poistenia.

Vždy sa treba oboznámiť s poistnými podmienkami a nechať si vysvetliť prípadné nejasnosti. Aj na konkrétne katastrofy. Nie všetky poisťovne poisťujú rovnaké riziká. Výnimky, na ktoré sa poistenie nevzťahuje, bývajú v poistných podmienkach uvedené slovami: „Poistenie sa nevzťahuje na…“, za ktorými nasleduje ich presné vymenovanie.

Výluky z poistenia

Medzi výlukami býva napríklad pokles pôdy, zemetrasenie, zosuv skál či lavíny. Výnimky môžu byť špecifikované aj v rámci jednotlivých poistených rizík. Napríklad v článku „Poistenie proti povodni a záplave“ býva uvedené, že poistenie sa nevzťahuje na priame vniknutie atmosferických zrážok do budovy, na zvýšenie hladiny spodnej vody, na stúpnutie vody z odpadového potrubia a podobne.

Ak teda pri zvýšení hladiny neďalekej rieky zatopí pivnicu, bude záležať na tom, či sa voda vyliala z brehov a rozliala sa po okolí a aj do vašej pivnice, alebo či pre vysokú hladinu rieky stúpla aj spodná voda a tá presakuje aj do podzemnej časti domu.

Pivnica síce môže byť v oboch prípadoch pod vodou rovnako, v tom prvom to však poistná udalosť bude a vy preto budete mať nárok na poistné plnenie v príslušnej výške, v tom druhom však pravdepodobne neuvidíte od poisťovne ani korunu.

Ani voda, ktorá vám do domu natečie pri daždi cez poškodenú strechu, nie je záplava. A ak strechu poškodilo krupobitie, ide o úplne inú živelnú pohromu.

Definícia záplavy

Ani termín „záplava“ neplatí pre každú vysokú vodu. Záplavou sa v jazyku poistných zmlúv označujú iba dva konkrétne prípady, zaplavenie väčšieho územného celku (pozemok, na ktorom stojí poistená nehnuteľnosť, musí byť súčasťou tohto územného celku), ktorý nemá prirodzený odtok, spôsobené atmosférickými zrážkami, následkom ktorých sa vytvorí vodná plocha s pokojnou hladinou, a v druhom prípade je to príval vody spôsobený poruchou vodného diela alebo dažďom.

Povodeň je pritom charakterizovaná ako zaplavenie územných celkov vodou, ktorá vystúpila z brehov vodných tokov alebo prírodných vodných nádrží. Voda, ktorá vystúpila z brehov alebo pretrhla hrádze, musí však dosiahnuť aspoň desaťročné maximum.

Stáva sa, že poisťovňa nepoistí proti povodni dom pri potoku, kde je pravdepodobnosť každoročného zaplavovania v období topenia snehu. Poistiť sa dá len proti náhodným a nepravidelným udalostiam.

Platí len včasné poistenie

Až po opadnutí záplav sa ukáže výška škôd. Kto má majetok proti povodni poistený, musí čo najskôr udalosť nahlásiť. Likvidátor poisťovne posúdi rozsah škôd. Poistné plnenie by malo byť na Slovensku vyplatené najneskôr do 15 dní po obhliadke miesta. Samozrejme, poistná zmluva musí byť uzatvorená pred katastrofou.

Neskoršie úsilie poistiť objekt môže poisťovne zneistiť. Tie sa nebudú hrnúť do uzatvárania zmlúv v oblastiach, kde sú prírodné katastrofy častejšie. Riskantné je vôbec postaviť dom v záplavovej oblasti.

Ani po tragédiách pred piatimi rokmi však záujem o poistenie proti živelným pohromám výrazne nestúpol. V konečnom dôsledku sa potom na náhrade škôd nepoistených podieľame všetci daňoví poplatníci. Postihnutí majú však malú nádej, že sa im v takejto forme dostane späť väčší diel ich predchádzajúceho majetku. Spoliehať sa na štátne dotácie je v konečnom dôsledku nezodpovedné. Voči ostatným aj voči sebe, lebo z tohto balíka si byt ani nezariadite, nieto ho opraviť či postaviť nový.

Prieskum z roku 1999 na územiach povodia Moravy postihnutých ničivými povodňami roku 1997 preukázal šokujúce zistenie. Až osemdesiat percent poškodených povodňou ani po dvoch rokoch neuzatvorilo poistnú zmluvu. Percento poistených, ktorí zatiaľ škodu na majetku zapríčinenú prírodnou katastrofou nepocítili, je takmer mizivé.

Údaje zo susednej Českej republiky sú pritom aktuálne aj na Slovensku. Nepoučiteľnosť na jednej strane a nezodpovednosť za vlastný majetok na druhej. Zotrvačnosť v alibistickom myslení, nech sa stará štát, trvá už druhé desaťročie, ktoré však prežívame v iných reálnych podmienkach.

Základný výpočet

Ročné poistenie domácnosti býva asi 0,1 percenta jej hodnoty. Ak je domácnosť poistená na hodnotu 500 000 korún, táto suma bude pri jej úplnom zničení vyplatená. Výška ročného poistného bude 500 korún. Aj poistenie nehnuteľností, teda budov, rodinných domov, bytov, garáží, nebytových priestorov v osobnom vlastníctve zahŕňa obvykle poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou. Toto poistenie sa pohybuje tiež okolo 0,1 percenta z ceny nehnuteľnosti. Teda ročné poistné za rodinný dom, ktorý má hodnotu dva milióny, bude dvetisíc korún.

Aby sa vo výške poistného plnenia zohľadnil aj vývoj cien stavebných materiálov a stavebných prác, odporúča sa poistnú zmluvu vždy po istom čase prepracovať na aktuálnu cenu poistenej stavby. Je dôležité, aby táto suma zodpovedala reálnej cene nehnuteľnosti, teda cene, za ktorú možno podobnú nehnuteľnosť v podobnej kvalite znova postaviť. Od tejto sumy sa totiž odvíja výška poistného plnenia, ktorú dá k dispozícii poisťovňa na odstránenie škôd.

Možno konštatovať, že za dom v hodnote dva milióny korún zaplatíme ročnú poistku dvetisíc korún. Keby sme si na ňu odkladali mesačne toľko, čo stojí kilogram mäsa, osem litrov mlieka, štyri škatuľky cigariet či asi dvanásť lepších pív v obchode, môžeme pokojne spávať. Alebo to riskneme a uvidíme? Príroda však aj u nás odhaľuje čoraz ostrejšie zuby.

ĽUBOMÍR ŠIMNA

MoŽnosti poistenia nehnuteĽností pred nÁsledkami ŽivelnÝch udalostÍ vo vybranÝch poisŤovniachPoisťovňa povodeň ako živelná udalosť v základnom poistení rozlíšenie poistenia na novú a časovú cenu ročné poistné za objekt vhodnote 2 000 000 Sk v hodnote 5 000 000 Sk minimálna spoluúčasť

Poisťovňa okrem iných pohrôm aj povodeň a tiež poistenie podľa obhliadky s vlastnou metodikou, 1800 Sk 4500 Sk, splátky po štvrťroku spoluúčasť 1%, minimálne 10 000 Sk

Allianz mechanizmov a materiálu počas výstavby po dohode s klientom a polroku s 5 a 3% prirážkou pri každej poistnej udalosti

Poisťovňa povodeň je v rozšírenom súbore rizík, možná poistka na novú aj časovú cenu neriziková oblasť od 2200 Sk neriziková oblasť od 6000 Sk 1000Sk ERGO zohľadňujú rizikovosť lokality

Poisťovňa povodeň je rovnako ako aj iné živelné riziká výpočet zvýšeného poistného 1400 Sk základné krytie 3500 Sk základné/4500 Sk komfortné spoluúčasť žiadna

Generali limitovaná plnením 300 000 Sk po zhodnotení dotazníka 1800 Sk komfortné krytie krytie, splátky sú možné aj mesačné

Komunálna okrem ďalších aj povodeň poistné sa určuje s prihliadnutím možná poistka na novú aj časovú cenu 1392 Sk 3492 Sk do 3000 Sk sa plnenie

poisťovňa na polohu objektu voči tokom a zatriedenie vteréne poistného neposkytuje

Kooperatíva okrem iných rizík aj proti povodni na základe obhliadky 1000 Sk neriziková oblasť/1 800 Sk riziková 2500 Sk štandard/4500 Sk riziká spoluúčasť najmenej 1000 Sk

Poisťovňa povodeň je zahrnutá v rozšírenom poistení, poisťovňa odporučí paušálnu hodnotu za m2 1800 Sk pri rozšírenom poistení 3600 Sk rozšírené, zľavy - ročná platba štandardná spoluúčasť 0 Sk

R+V R+V nerozlišuje rizikovú oblasť plochy, poistné je vyššie v Bratislave a Košiciach 10%, polročná 5 %, štvrťročná 3 %

Poisťovňa povodeň je súčasťou doplnkového (rozšíreného) nová cena na objekty do 25 rokov, po 25 rokoch približne jedno promile zpoistenej hodnoty, približne 5000 Sk + 20% na novú 2000 Sk

Tatra živelného poistenia po generálnej oprave, na ostatné objekty časová cena 2000 Sk + 20% na novú cenu poistenia objektu cenu poistenia objektu

Poisťovňa okrem iných živelných udalostí aj povodeň možná časová aj nová cena 2200 Sk byty v OV/ 2000 Sk RD 5500 Sk v OV/5000 Sk RD spoluúčasť najmenej 500 Sk,

Union splátky po pol - a štvrťroku bez prirážky splátky po pol - a štvrťroku bez prirážky firmy 1500 Sk

Slovenská poistenie proti povodniam je obsiahnuté v poistení klient doloží dokladmi svoj návrh hodnoty, približne 2000 Sk približne 5000 Sk nulová spoluúčasť

poisťovňa proti živelným udalostiam, poisťovňa nezohľadňuje lokalitu alebo hodnotu určí pracovník poisťovne

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu
 2. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes?
 3. Hľadáte dom alebo byt v Bratislave? Vyberajte lokalitu s potenciálom
 4. PPA CONTROLL: Zamestnanecká privatizácia štartom úspešnej éry
 5. Domáci pomocníci, ktorí skvalitnia život a dbajú o vaše zdravie
 6. V Mecome sa nosili rúška už dávno pred Covidom
 7. PUR pena či minerálna vlna: ktorou zatepliť šikmú strechu?
 8. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 9. Ako sa obliekať štýlovo a zároveň udržateľne?
 10. Zabúdať na transferovú dokumentáciu sa firmám nevypláca
 1. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 2. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 3. Zabúdať na transferovú dokumentáciu sa firmám nevypláca
 4. Slávnostné vianočné outfity pre celú rodinu
 5. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 6. Hľadáte dom alebo byt v Bratislave?
 7. Kvalitná divina na pár klikov. LESY SR spúšťajú e-shop
 8. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 9. METROPOLIS bude postavený podľa japonského know-how
 10. Rekonštrukcia prsníka po chirurgickej liečbe
 1. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 13 681
 2. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 12 982
 3. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 6 551
 4. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú 5 747
 5. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 354
 6. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 4 973
 7. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu 4 185
 8. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 2 739
 9. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 2 327
 10. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie 2 068
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Pavel Dvořák: Wuhan by ste mali chcieť navštíviť
 2. Martin Majzlan: Altyn Arashan - Horúce pramene v nebesiach
 3. Aleš Tvrdý: Cestovné poistenie počas pandémie
 4. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia
 5. Blanka Ulaherová: Osem hodín v Salzburgu
 6. Martin Majzlan: Žuvanie a svieži dych na maldivský spôsob
 7. Ján Urda: Za kostolmi
 8. Ida Tittelová: Bella Venezia
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 7 884
 2. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 5 095
 3. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 4 014
 4. Vanda Tuchyňová: "Spod zadku“ nám berú vlastné pozemky, rozoberajú majetok Žiliny a mesto sa len prizerá ! 3 871
 5. Věra Tepličková: Je Igor nenormálny, alebo si iba vychutnávame dôsledky rozhodnutí primitívneho národa? 3 670
 6. Martin Sukupčák: Máme sprostý národ, teda aspoň značnú časť. 3 477
 7. Zuzanna Zittová: Zomrel nezničiteľný 3 186
 8. Věra Tepličková: Kapitán je späť. Rozdal úlohy, funkcie a je pripravený 2 717
 1. Pavol Koprda: Zas to dopadlo tak, že deti sú doma. Pripravili sme online súťaž, ktorá deťom ukáže krásu matematiky!
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
Skryť Zatvoriť reklamu