Povinné zmluvné poistenie chráni poškodeného aj škodcu

Účelom povinného zmluvného poistenia (PZP) je jednak ochrana obetí dopravných

nehôd v prípade ak im škoda bola spôsobená prevádzkou

dopravného prostriedku

a jednak ochrana majetku

samotného škodcu, ktorý by bez PZP musel takúto škodu

nahradiť zo svojho, čo by

v prípade miliónovej škody bolo často iluzórne.

Z povinného zmluvného poistenia (PZP) sa hradia škody, ktoré môže majiteľ motorového vozidla spôsobiť iným, resp. tretím osobám na ich zdraví a škody spôsobené tretím osobám na majetku (škoda na inom aute, ujma na zdraví prepravovaných osôb, chodcom, škoda na inom majetku tretích osôb, škoda na vozovke a pod.).

Z PZP sa nehradia škody, ktoré vznikli samotnému poistenému škodcovi na jeho aute, príp. na jeho zdraví. Na úhradu takýchto škôd slúži havarijné

poistenie automobilu alebo úrazové poistenie vodiča, ktorý škodu zavinil.

Ako funguje PZP

PZP funguje tak, že ručenie za škody spôsobené pri prevádzke dopravného prostriedku preberá za poisteného škodcu poisťovateľ. Poškodený má právo požadovať náhradu škody priamo od poisťovateľa škodcu. Zákon rieši aj prípad, ak sa majiteľ auta proti následkom svojej zodpovednosti za škodu nepoistí. V takom prípade sa obeť nehody odškodňuje z poisťovacieho garančného fondu v rovnakom rozsahu, ako keby škodu spôsobil poistený škodca. Tento fond spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá vznikla zo zákona.

Postavenie a úloha

Slovenskej kancelárie

poisťovateľov v systéme PZP

Postavenie a úlohy Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) upravuje osobitný zákon. Okrem správy poistného garančného fondu, z ktorého sa hradia najmä škody spôsobené nepoistenými a nezistenými vozidlami, SKP vykonáva hraničné poistenie vo vzťahu k cudzozemským vozidlám, zastupuje slovenských poisťovateľov v medzinárodnom systéme poistenia zodpovednosti za škodu (tzv. systém zelených kariet), uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch EÚ a informačnými strediskami členských štátov EÚ a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd. Ďalej spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti (najmä s orgánmi polície), podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave a na predchádzaní poistným podvodom

v poistení v súvislosti s prevádzkou motorových vozidiel a pod.

SKP ako Informačné stredisko

Medzi dôležité úlohy SKP patrí vykonávanie funkcie informačného strediska jednak na národnej úrovni a jednak na úrovni členských štátov EÚ. Pokiaľ ide o národnú úroveň, SKP spravuje štyri navzájom previazané registre. Register evidovaných motorových vozidiel (údaje zasiela MV SR) a register poistiek (údaje zasielajú poisťovatelia) slúžia na odhaľovanie nepoistených vozidiel a sankcionovanie ich majiteľov. Poškodeným slúžia na získanie údajov o poisťovateľovi vozidla, ktoré škodu spôsobilo (tento údaj možno získať na webovej stránke SKP).

Tretí register - register nehôd (údaje do neho zasiela polícia v elektronickej forme) slúži na vybavenie škody príslušným poisťovateľom a štvrtý - register škôd v doprave (údaje zasielajú poisťovatelia) slúži na odhaľovanie poistných podvodov a na podporu jednotného fungovania systému bonusov a malusov.

Pokiaľ ide o nadnárodnú úroveň, informačné stredisko poskytuje informácie všetkým subjektom v členských štátoch EÚ o slovenských poisťovateľoch a ich likvidačných zástupcoch v iných členských štátoch. Napomáha pri uplatňovaní nárokov slovenských osôb, ktorým sa stala škoda na území iného členského štátu a osobám z iného členského štátu, ak sa im stala škoda pri dopravnej nehode na území SR.

Poistný garančný fond

SKP spravuje poistný garančný fond. Prispievajú do neho všetci motoristi v cenách svojich poistiek. Z poistného garančného fondu sa hradia škody spôsobené nepoistenými vozidlami, neznámymi vozidlami (ak vodič z miesta nehody ujde a je spôsobená škoda na zdraví), cudzozemskými vozidlami na území Slovenska a pod.

Z tohto fondu sa hradia aj škody, ktoré sa stali ešte v systéme zákonného poistenia, ktorý platil do konca r. 2001 a tieto škody neboli ešte doteraz vybavené. Ročne sa napr. SKP zaoberá s 3400 škodami, ktoré spôsobil nepoistený prevádzkovateľ motorového vozidla, pričom ročne vyplatí poškodeným cca 90 mil. Sk. Každú takto vyplatenú korunu SKP postihom vymáha od nepoisteného škodcu.

Malusy a bonusy

V každom členskom štáte EÚ sa uplatňuje systém bonusov a malusov. Spočíva v tom, že dobrý vodič, ktorý nespôsobil v predchádzajúcom období škodu je odmenený nižším poistným (tzv. bonusom) a naopak, vodič, ktorý spôsobí škodu je znevýhodnený vyššou cenou (tzv. malusom). Celý systém môže fungovať len vtedy, ak systém budú uplatňovať všetky poisťovne, bude zavedená jednotná škála bonusov a malusov a ak jeho dodržiavanie bude niekto kontrolovať (orgán poverený dozorom nad poisťovacím trhom). Na Slovensku fungujú len bonusy a nefungujú malusy.

Nefungujúci systém malusov podporuje poistné podvody

Malus plní predovšetkým prevenčnú funkciu. Prostredníctvom malusu sa totiž trestá vodič, ktorý nehodu zavinil a za ktorého škodu musí zo zákona platiť jeho poisťovateľ. V štátoch, kde systém malusov funguje, zaznamenali zníženie počtu hlásených dopravných nehôd.

Pokiaľ ide o poistné podvody, treba poukázať na to, že Slovensko je špecifické tým, že len 25 % majiteľov áut má havarijnú poistku (v zahraničí ju má 70 až 80 %). Fungujúci systém malusov by zabránil tomu, aby sa škody na samotných autách hradili prednostne z PZP (na to má slúžiť predovšetkým havarijná poistka). Vzhľadom na to, že na Slovensku sa systém malusov v praxi uplatňuje len sporadicky, je snaha poškodených havarijné škody nahlasovať ako škody, ktoré sa majú hradiť z PZP. Pre "škodcu" nie je problém takúto škodu nahlásiť ako zodpovednostnú škodu práve z dôvodu, že jeho poisťovňa ho za to nepotrestá malusom v ďalšom období. IMRICH FEKETE

Slovenská kancelária

poisťovateľov

Vo všetkých príkladoch uvažujeme o tom, že motorista si zmluvu uzatvorí priamo v pobočke a v poisťovni nemá inú poistnú zmluvu. Má záujem o základné poistné krytie, bez spoluúčasti.

40-ročný muž z Bratislavy, Škoda Fabia 1,2

Objem valcov - 1198 ccm, výkon motora 47 kW, rok výroby auta 2000

Vodič jazdí 3 roky bez škody

Najazdil 15-tisíc kilometrov za rok

Má 2 deti do 15 rokov

Poistenie bude platiť štvrťročne

Ročné poistné:

* Allianz - Slovenská poisťovňa: 4374 Sk

* Kooperativa: 5885 Sk

* Uniqa: 4140 Sk

* Česká poisťovňa: 3217 Sk

* ČSOB Poisťovňa: 7636 Sk

(vodič zo Stupavy by zaplatil 6108 Sk)

* Wüstenrot poisťovňa: 4872 Sk

* OTP Garancia: 3210 Sk

* Generali: 3192 Sk

* Komunálna poisťovňa: 5232 Sk

30-ročná žena z Košíc, Škoda Felicia

Objem valcov - 1340 ccm, výkon motora 40 kW, rok výroby auta 2002

Jazdí 3 roky bez škody

Najazdila 10-tisíc kilometrov za rok

Má 1 maloleté dieťa

Poistenie bude platiť štvrťročne

Ročné poistné:

* Allianz - Slovenská poisťovňa: 7258 Sk

* Kooperativa: 5885 Sk

* Uniqa: 6372 Sk

* Česká poisťovňa: 4536 Sk

* ČSOB Poisťovňa: 7636 Sk

(vodička z Humenného by zaplatila 6108 Sk)

* Wüstenrot poisťovňa: 4524 Sk

* OTP Garancia: 4064 Sk

* Generali: 4077 Sk

* Komunálna poisťovňa: 7210 Sk

25-ročný muž zo Žiliny, Škoda Fabia

Objem valcov - 1340 ccm, výkon motora 40 kW, rok výroby auta 2002

Jazdí 3 roky bez škody

Najazdil 10-tisíc kilometrov za rok

Má 1 malé dieťa

Poistenie bude platiť štvrťročne

Ročné poistné:

* Allianz - Slovenská poisťovňa: 8205 Sk

* Kooperativa: 7210 Sk

* Uniqa: 7644 Sk

* Česká poisťovňa: 4536 Sk

* ČSOB Poisťovňa: 9924 Sk

(vodič z Čadce by zaplatil 7940 Sk)

* Wüstenrot poisťovňa: 6264 Sk

* OTP Garancia: 4064 Sk

* Generali: 6512 Sk

* Komunálna poisťovňa: 7210 Sk

26-ročná žena z Prievidze, Renault Thalia

Objem valcov - 1461 ccm, výkon motora 48 kW, rok výroby auta 2002

Jazdí 1 rok bez škody

Najazdila 8-tisíc kilometrov za rok

Nemá žiadne deti

Ročný spôsob platenia poistného

Ročné poistné:

* Allianz - Slovenská poisťovňa: 6891 Sk

* Kooperativa: 11 588 Sk

* Uniqa: 9276 Sk

* Česká poisťovňa: 6000 Sk

* ČSOB Poisťovňa: 10 988 Sk

(vodička z Bojníc by zaplatila 9555 Sk)

* Wüstenrot poisťovňa: 4872 Sk

* OTP Garancia: 5319 Sk

* Generali: 6512 Sk

* Komunálna poisťovňa: 10 616 Sk

36-ročný muž z Bratislavy, VW Polo

Objem valcov 1390 ccm, výkon motora 55 kW, rok výroby auta 2004

Jazdí 2 roky bez škody

Najazdil 20-tisíc kilometrov za rok

Nemá žiadne deti

Ročný spôsob platenia poistného

Ročné poistné:

* Allianz - Slovenská poisťovňa: 6232 Sk

* Kooperativa: 8240 Sk

* Uniqa: 6468 Sk

* Česká poisťovňa: 5425 Sk

* ČSOB Poisťovňa: 8220 Sk

(vodič zo Stupavy by zaplatil 6576 Sk)

* Wüstenrot poisťovňa: 7500 Sk

* OTP Garancia: 3658 Sk

* Generali: 4959 Sk

* Komunálna poisťovňa: 7993 Sk

48-ročná žena z Banskej Bystrice, Peugeot 206

Objem valcov - 1124 ccm, výkon motora 44 kW, rok výroby auta 2002

Jazdí 4 roky bez škody

Najazdila 15-tisíc kilometrov za rok

Má 2 deti 17 a 20 rokov

Poistenie bude platiť štvrťročne

Ročné poistné:

* Allianz - Slovenská poisťovňa: 4254 Sk

* Kooperativa: 4111 Sk

* Uniqa: 3840 Sk

* Česká poisťovňa: 3040 Sk

* ČSOB Poisťovňa: 6616 Sk

(vodič z Banskej Štiavnice by zaplatil 5292 Sk)

* Wüstenrot poisťovňa: 4524 Sk

* OTP Garancia: 3210 Sk

* Generali: 3192 Sk

* Komunálna poisťovňa: 4484 Sk

Pozn: K uvedeným cenám treba pristupovať skôr orientačne, nemusí ich získať každý motorista. Informácie o obchodných zľavách zverejňujú poisťovne na svojich internetových stránkach, prípadne ich poskytnú na požiadanie.

PREPOČET: POISŤOVNE

Najčítanejšie na SME Cestovanie


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony
 2. Najväčší veľtrh na východe sa blíži - od zvoncov po rodinné domy
 3. Talent - vzdelanie - úspech
 4. Prepojenie Smokovcov s Lomnicou pomôže obom strediskám
 5. Volkswagen v Ženeve: kruh sa uzatvára
 6. Košice vo veľkom finále!
 7. Motorkári sú šťastnejší ľudia. Prečo je to tak?
 8. Dovolenka s deťmi v Grécku: Najlepšie hotely pre rodiny
 9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 5 – 6,6 % p.a.
 10. Máte radi zázvorový čaj? Táto slovenská firma s ním prišla prvá
 1. Naše finančné družstvo dokončilo rekonštrukciu budovy
 2. Spoločnosť HB Reavis uzavrela partnerstvo s CIC
 3. Bude rok 2018 rokom kryptomien?
 4. Spolupráca SPU v Nitre s Tishreen University v Sýrii
 5. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony
 6. Najväčší veľtrh na východe sa blíži - od zvoncov po rodinné domy
 7. Sú lieky na erekciu minulosťou?
 8. Objavujte svet s Našim finančným družstvom - USA
 9. Diskusia o budúcnosti Európy na EU v Bratislave
 10. Prijatie delegácie z Tishreen University v Sýrii
 1. Motorkári sú šťastnejší ľudia. Prečo je to tak? 13 904
 2. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony 10 868
 3. Dovolenka s deťmi v Grécku: Najlepšie hotely pre rodiny 10 743
 4. Tento ťažký kvíz o zdravom bývaní zvládne iba 1 z 10 ľudí 9 940
 5. Máte radi zázvorový čaj? Táto slovenská firma s ním prišla prvá 8 355
 6. Unikátna liečba kĺbov odstráni nielen bolesť, ale aj jej príčinu 7 378
 7. Košice vo veľkom finále! 7 234
 8. Prepojenie Smokovcov s Lomnicou pomôže obom strediskám 6 948
 9. Online test: Aké bude Vaše zdravie o pár rokov? 6 490
 10. Zanzibar: TOP dovolenková destinácia roka 2018 4 684