SME
Pondelok, 5. december, 2022 | Meniny má Oto

Pokuty za dopravné priestupky

Najviac pokút sa u nás vyberie v súvislosti s priestupkami na úseku dopravy. Prinášame vám preto sadzobník pokút, ktorý presne vymedzuje, za čo a v akej výške môžete dostať blokovú pokutu. Minimálna je 500 korún, maximálna 2000 korún. Vážnejšie priestupky

sa neriešia pokutou na mieste, ale v správnom konaní.

Nerešpektovanie dopravnej značky

a dopravného zariadenia:

Príkazové dopravné značky:

* Daj prednosť v jazde a Stoj, daj prednosť v jazde 2000

Zákazové značky:

* Zákaz vjazdu vozidiel 1500

* Zákaz výjazdu motorových vozidiel 1500

* Zákaz predchádzania 2000

* Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia 1000

* Neuposlúchnutie pokynov a výzvy policajta 2000

* Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu či inej návykovej látky, či liekov oznamuje sa

SkryťVypnúť reklamu

Povinnosti vodiča

* Vedenie vozidla bez vodičského preukazu (nie ste jeho držiteľom) 2000

* Použitie vozidla na jazdu, ktoré vrátane nákladu nespĺňa ustanovené podmienky 500

* a navyše ohrozuje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo poškodzuje cestu 2000

* Vedenie vozidla bez dokladov predpísaných na vedenie a premávku vozidla 500

* Vedenie vozidla bez vodičského oprávnenia, po jeho odobratí alebo v čase zadržania vodičského preukazu (okrem prípadov, keď sa ho učí viesť alebo ak sa podrobuje skúške z jeho vedenia) oznámiť/zadržať VP

* Vedenie vozidla bez dokladu preukazujúceho poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla oznámiť

* Nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, ak došlo k:

SkryťVypnúť reklamu

ich obmedzeniu 1000

ich ohrozeniu 2000

dopravnej nehode oznámiť/

zadržať VP

* Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok oznámiť/zadržať VP

* Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla alebo je pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená 2000

* Obmedzovanie plynulosti cestnej premávky najmä bezdôvodne pomalou jazdou 1000

* Používanie telefónu vodičom počas jazdy alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 1500

* Vyhadzovanie predmetov z vozidla 1500

* Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb, najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 500

SkryťVypnúť reklamu

* Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto ležiace mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní a cúvaní 2000

* Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 2000

Povinnosti niektorých vodičov

a spolujazdcov

* Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu 500

* Jazda na motocykli bez riadne upevnenej schválenej ochrannej prilby 1000

* Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na motocykli 500

* Nepripútanie sa bezpečnostným pásom počas jazdy:

na diaľniciach a cestách I. triedy 1500

na ostatných cestách 500

Smer a spôsob jazdy

* Jazda po nesprávnej strane:

v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a pod.) 2000

SkryťVypnúť reklamu

v ostatných prípadoch 500

Jazda v jazdných pruhoch

* Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu 500

* Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg, jazdnou súpravou, ktorej dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky 500

* Ohrozenie vodiča pri predchádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 500

* Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu, pri obchá dzaní prekážky v jazdnom pruhu 2000

* Prejdenie do pruhu, do ktorého bol vjazd zakázaný svetelným signálom 2000

Jazda v mimoriadnych prípadoch

SkryťVypnúť reklamu

* Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo 2000

* Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 500

* Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 2000

* Bezdôvodná jazda v jazdnom pruhu určenom pre autobusy MHD alebo trolejbusy 1000

* Obmedzovanie vodiča autobusu MHD pri prechádzaní z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 1500

* Nezastavenie vozidla za vozidlom hromadnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zástavke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom páse 1000

* Nezastavenie vozidla za vozidlom MHD, ktoré zastavilo v obci na zástavke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa, na zvýšenom električkovom páse, pri ktorom došlo k ohrozeniu cestujúcich, nastupujúcich alebo vystupujúcich z vozidla 2000

SkryťVypnúť reklamu

Obchádzanie

* Ohrozenie protiidúcich vodičov vozidiel pri obchádzaní prekážky v premávke 2000

Predchádzanie

* Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 500

* Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní a ohrozenie vodiča idúceho za ním 2000

* Obmedzenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 500

* Ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 2000

* Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 2000

* Porušenie zákazu predchádzania 2000

* v prípade spôsobenia dopravnej nehody oznámiť/zadržať VP

Rýchlosť jazdy

* Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať 2000

SkryťVypnúť reklamu

* Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k nehode, alebo k ohrozeniu protiidúceho vodiča, vodiča idúceho za ním, alebo iného účastníka cestnej premávky oznámiť/zadrž. VP

* Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti

o viac ako 10 km/h 1000

o viac ako 20 km/h 2000

o viac ako 30 km/h oznámiť/zadržať VP

Odbočovanie

* Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní na križovatke, na poľnú alebo lesnú cestu, alebo miesto ležiace mimo cesty 1000

* Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní na križovatke, na poľnú alebo lesnú cestu, alebo na miesto ležiace mimo cesty, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním 2000

SkryťVypnúť reklamu

* Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje 1000

* Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám a električkám v oboch smeroch. Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde cyklistom a vodičom mopedov idúcim po cestičke pre cyklistov a tam, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo, aj električke 2000

* v prípade spôsobenia dopravnej nehody oznámiť/zadržať VP

Jazda cez križovatku

* Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a prišlo k:

obmedzeniu 2000

ohrozeniu alebo k dopravnej nehode oznámiť/zadržať VP

* Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatku v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke 1500

SkryťVypnúť reklamu

* Nezastavenie pred križovatkou na príkaz značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ 2000

* v prípade spôsobenia dopravnej nehody oznámiť/zadržať VP

Vchádzanie na cestu

* Nedanie prednosti v jazde pri vchádzaní na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty, pri vchádzaní z poľnej cesty alebo lesnej cesty, cestičky pre cyklistov alebo pešej zóny na inú cestu 2000

* v prípade spôsobenia nehody oznámiť/zadržať VP

* Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak to vyžadujú okolnosti cestnej premávky, najmä nedostatočný rozhľad 2000

* v prípade spôsobenia nehody oznámiť/zadržať VP

Znečisťovanie cesty

* 1000

Otáčanie a cúvanie

* Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní 2000

* Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti 1500

SkryťVypnúť reklamu

* Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané 1500

Zastavenie a státie

* Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo 500

* Pri zastavení nezostal voľný jeden prázdny pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy 1000

* Pri státí nezostal voľný jazdný pruh so šírkou najmenej 3 m pre každý smer jazdy 1500

* Pri zastavení a státí vodič znemožnil vyjdenie z radu stojacich vozidiel 1000

* Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vchádzaní od kraja vozovky alebo chodníka 2000

* Neumožnenie vodičovi autobusu MHD alebo trolejbusu vyjdenie zo zástavky alebo zo zastávkového pruhu 2000

* Vodič autobusu MHD alebo trolejbusu, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom 1500

* Spôsobenie ohrozenia bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 2000

SkryťVypnúť reklamu

* Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba 2000

* Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka počas núdzového státia 1000

* Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom páse 2000

* na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, najmä jazda ostatných vozidiel 1500

* Porušenie zákazu zastavenia a státia v čase od 5.00 do 19.00 h

tam, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 metra 1000

na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska 1500

SkryťVypnúť reklamu

* Státie na vyznačenom okruhu 1000

Železničné priecestia

* Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu 1000

* Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde“ 2000

* Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie 2000

* Nerešpektovanie pokynov zamestnanca dráhy 2000

Výstražné znamenia

* Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia 500

Osvetlenie vozidiel

* Neosvetlenie idúceho motorového vozidla za zníženej viditeľnosti ustanoveným osvetlením 1500

* Použitie svetiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo husto neprší 500

* Jazda na motocykli bez rozsvietenia stretávacích svetiel 500

SkryťVypnúť reklamu

* Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce 2000

Vlečenie motorového vozidla

* Prekročenie povolenej rýchlosti jazdy pri vlečení motorového vozidla 1. o viac ako 10 km/h 2. o viac ako 20 km/h 3. o viac ako 30 km/h 1000 – 2000, oznámiť/

zadrž. VP

* Neosvetlenie vlečeného vozidla za zníženej viditeľnosti predpísaným osvetlením 1000

* Vlečenie viacerých vozidiel alebo vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche vozidla alebo v autobuse 1500

Osobitosti premávky na diaľnici

a ceste pre motorové vozidlá

* Jazda na diaľnici s motorovým vozidlom, ktorého povolená rýchlosť je nižšia ako 50 km/h 1000

* Používanie diaľnice iným účastníkom 1000

SkryťVypnúť reklamu

* Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených 2000

* Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo:

k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 2000

k spôsobeniu dopravnej nehody oznámiť/ zadržať VP

* Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na miestach označených ako parkovisko 2000

* Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici predpísaným spôsobom 2000

* Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený 2000

* Vlečenie motorového vozidla po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde 1000

Obmedzenie jazdy niektorých druhov

vozidiel

* Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a nákladných vozidiel s prípojným vozidlom na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a ceste I. triedy:

SkryťVypnúť reklamu

v dňoch pracovného pokoja v čase od 0.00 do 22.00 oznámiť/ zadržať VP

v sobotu v období od 1. 7. do 31. 8. v čase od 7.00 do 20.00 oznámiť/zadržať VP

* Porušenie zákazu jazdy zvláštnym motorovým vozidlom, záprahovým vozidlám s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce v období od 1. 7. do 31. 8. v čase od 15.00 do 21.00:

v posledný pracovný deň pred sobotou alebo dňom pracovného pokoja 1500

v deň pracovného pokoja, za ktorým nasleduje pracovný deň 1500

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými

znameniami

* Neumožnenie bezpečného plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy oznámiť/ zadržať VP

* V prípade ohrozenia týchto vozidiel, alebo spôsobenia dopravnej nehody oznámiť/ zadržať VP

* Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel 2000

* Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy 2000

Prekážka cestnej premávky

* Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2000

* Neoznačenie prekážky cestnej premávky 2000

Osobitné označenie vozidiel

* Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá 1000

§ 42 Preprava osôb

* Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb 1000

* Vyhadzovanie predmetov z vozidla 500

* Preprava osôb mladších ako 12 rokov a nižších ako 150 cm na sedadlách vedľa vodiča 500

* Obmedzovanie, alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov (viac ako dvaja vedľa seba) 1000

* Prekonávanie zábradlia alebo zábran a podobne 1000

Jazda na bicykli

* Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, vedenie psa, alebo iného zvieraťa, alebo vezením predmetov 1500

* Používanie cestičky pre cyklistov iným účastníkom cestnej premávky 1000

Jazda bez diaľničnej nálepky

* Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 t vrátane 1500

* Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 12 t vrátane oznámiť/ zadržať VP

* Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy nad 12 t oznámiť/ zadržať VP

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pozor na predvianočné online podvody, takto nakúpite bezpečne
 2. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 3. Ikonický projekt Metropolis vyhral CIJ Awards
 4. Predaj osobných automobilov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 5. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý
 6. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce?
 7. Darujte predplatné a získate poukaz v hodnote 10 € do Panta Rhei
 8. Deti cestujú do exotiky zadarmo
 1. Developer projektu Metropolis sa stal Lídrom roka 2022
 2. Nepotrebné telefóny pomáhajú na Vianoce deťom a rodinám v núdzi
 3. Tisíc líp aj pre včely od slovenskej prezidentky
 4. Changes to the System of Remedies
 5. How to succeed when acquiring a business in Slovakia
 6. Nová éra stavieb začína teraz
 7. Pozor na predvianočné online podvody, takto nakúpite bezpečne
 8. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 324
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 7 558
 3. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 5 341
 4. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 4 321
 5. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 4 155
 6. Deti cestujú do exotiky zadarmo 4 086
 7. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 3 042
 8. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého 2 411
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Ľuboš Vodička: Maličkosti z Malých Karpát: Kamenné tváre a Obelisk
 2. Soňa Fröhlichová: Jazero Powell – najkrajšie priehradové jazero v USA, deň číslo 6
 3. Ľudmila Magdolenová: S deťmi po Balkáne. Časť piata-Tirana
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 50. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 2/3, prvý polrok 1929
 5. Aleš Tvrdý: Južná Amerika
 6. Ľudmila Magdolenová: S deťmi po Balkáne. Časť štvrtá- Skaderské jazero a príchod na albánske pobrežie
 7. Soňa Fröhlichová: Grand Canyon –⁠ jeden z najkrajších prírodných divov sveta, deň číslo 4
 8. Aleš Tvrdý: Cestovateľ
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 199 223
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 6 812
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 6 008
 4. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 324
 5. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 014
 6. Jana Melišová: V závoji hmly 2 968
 7. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 752
 8. Café Európa: Čo sa môžeme naučiť od starších demokracií v právach LGBTI+ komunity? 1 951
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 2. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 3. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 5. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 6. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 8. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
SkryťZatvoriť reklamu