SME
Piatok, 4. december, 2020 | Meniny má Barbora, BarbaraKrížovkyKrížovky

Pokuty za dopravné priestupky

Najviac pokút sa u nás vyberie v súvislosti s priestupkami na úseku dopravy. Prinášame vám preto sadzobník pokút, ktorý presne vymedzuje, za čo a v akej výške môžete dostať blokovú pokutu. Minimálna je 500 korún, maximálna 2000 korún. Vážnejšie priestupky

sa neriešia pokutou na mieste, ale v správnom konaní.

Nerešpektovanie dopravnej značky

a dopravného zariadenia:

Príkazové dopravné značky:

* Daj prednosť v jazde a Stoj, daj prednosť v jazde 2000

Zákazové značky:

* Zákaz vjazdu vozidiel 1500

* Zákaz výjazdu motorových vozidiel 1500

* Zákaz predchádzania 2000

* Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia 1000

* Neuposlúchnutie pokynov a výzvy policajta 2000

* Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu či inej návykovej látky, či liekov oznamuje sa

Skryť Vypnúť reklamu

Povinnosti vodiča

* Vedenie vozidla bez vodičského preukazu (nie ste jeho držiteľom) 2000

* Použitie vozidla na jazdu, ktoré vrátane nákladu nespĺňa ustanovené podmienky 500

* a navyše ohrozuje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo poškodzuje cestu 2000

* Vedenie vozidla bez dokladov predpísaných na vedenie a premávku vozidla 500

* Vedenie vozidla bez vodičského oprávnenia, po jeho odobratí alebo v čase zadržania vodičského preukazu (okrem prípadov, keď sa ho učí viesť alebo ak sa podrobuje skúške z jeho vedenia) oznámiť/zadržať VP

* Vedenie vozidla bez dokladu preukazujúceho poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla oznámiť

* Nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, ak došlo k:

Skryť Vypnúť reklamu

ich obmedzeniu 1000

ich ohrozeniu 2000

dopravnej nehode oznámiť/

zadržať VP

* Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok oznámiť/zadržať VP

* Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla alebo je pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená 2000

* Obmedzovanie plynulosti cestnej premávky najmä bezdôvodne pomalou jazdou 1000

* Používanie telefónu vodičom počas jazdy alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 1500

* Vyhadzovanie predmetov z vozidla 1500

* Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb, najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 500

Skryť Vypnúť reklamu

* Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto ležiace mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní a cúvaní 2000

* Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 2000

Povinnosti niektorých vodičov

a spolujazdcov

* Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu 500

* Jazda na motocykli bez riadne upevnenej schválenej ochrannej prilby 1000

* Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na motocykli 500

* Nepripútanie sa bezpečnostným pásom počas jazdy:

na diaľniciach a cestách I. triedy 1500

na ostatných cestách 500

Smer a spôsob jazdy

* Jazda po nesprávnej strane:

v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a pod.) 2000

Skryť Vypnúť reklamu

v ostatných prípadoch 500

Jazda v jazdných pruhoch

* Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu 500

* Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg, jazdnou súpravou, ktorej dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky 500

* Ohrozenie vodiča pri predchádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 500

* Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu, pri obchá dzaní prekážky v jazdnom pruhu 2000

* Prejdenie do pruhu, do ktorého bol vjazd zakázaný svetelným signálom 2000

Jazda v mimoriadnych prípadoch

Skryť Vypnúť reklamu

* Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo 2000

* Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 500

* Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 2000

* Bezdôvodná jazda v jazdnom pruhu určenom pre autobusy MHD alebo trolejbusy 1000

* Obmedzovanie vodiča autobusu MHD pri prechádzaní z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 1500

* Nezastavenie vozidla za vozidlom hromadnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zástavke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom páse 1000

* Nezastavenie vozidla za vozidlom MHD, ktoré zastavilo v obci na zástavke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa, na zvýšenom električkovom páse, pri ktorom došlo k ohrozeniu cestujúcich, nastupujúcich alebo vystupujúcich z vozidla 2000

Skryť Vypnúť reklamu

Obchádzanie

* Ohrozenie protiidúcich vodičov vozidiel pri obchádzaní prekážky v premávke 2000

Predchádzanie

* Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 500

* Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní a ohrozenie vodiča idúceho za ním 2000

* Obmedzenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 500

* Ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 2000

* Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 2000

* Porušenie zákazu predchádzania 2000

* v prípade spôsobenia dopravnej nehody oznámiť/zadržať VP

Rýchlosť jazdy

* Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať 2000

Skryť Vypnúť reklamu

* Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k nehode, alebo k ohrozeniu protiidúceho vodiča, vodiča idúceho za ním, alebo iného účastníka cestnej premávky oznámiť/zadrž. VP

* Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti

o viac ako 10 km/h 1000

o viac ako 20 km/h 2000

o viac ako 30 km/h oznámiť/zadržať VP

Odbočovanie

* Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní na križovatke, na poľnú alebo lesnú cestu, alebo miesto ležiace mimo cesty 1000

* Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní na križovatke, na poľnú alebo lesnú cestu, alebo na miesto ležiace mimo cesty, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním 2000

Skryť Vypnúť reklamu

* Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje 1000

* Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám a električkám v oboch smeroch. Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde cyklistom a vodičom mopedov idúcim po cestičke pre cyklistov a tam, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo, aj električke 2000

* v prípade spôsobenia dopravnej nehody oznámiť/zadržať VP

Jazda cez križovatku

* Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a prišlo k:

obmedzeniu 2000

ohrozeniu alebo k dopravnej nehode oznámiť/zadržať VP

* Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatku v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke 1500

Skryť Vypnúť reklamu

* Nezastavenie pred križovatkou na príkaz značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ 2000

* v prípade spôsobenia dopravnej nehody oznámiť/zadržať VP

Vchádzanie na cestu

* Nedanie prednosti v jazde pri vchádzaní na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty, pri vchádzaní z poľnej cesty alebo lesnej cesty, cestičky pre cyklistov alebo pešej zóny na inú cestu 2000

* v prípade spôsobenia nehody oznámiť/zadržať VP

* Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak to vyžadujú okolnosti cestnej premávky, najmä nedostatočný rozhľad 2000

* v prípade spôsobenia nehody oznámiť/zadržať VP

Znečisťovanie cesty

* 1000

Otáčanie a cúvanie

* Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní 2000

* Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti 1500

Skryť Vypnúť reklamu

* Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané 1500

Zastavenie a státie

* Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo 500

* Pri zastavení nezostal voľný jeden prázdny pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy 1000

* Pri státí nezostal voľný jazdný pruh so šírkou najmenej 3 m pre každý smer jazdy 1500

* Pri zastavení a státí vodič znemožnil vyjdenie z radu stojacich vozidiel 1000

* Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vchádzaní od kraja vozovky alebo chodníka 2000

* Neumožnenie vodičovi autobusu MHD alebo trolejbusu vyjdenie zo zástavky alebo zo zastávkového pruhu 2000

* Vodič autobusu MHD alebo trolejbusu, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom 1500

* Spôsobenie ohrozenia bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 2000

Skryť Vypnúť reklamu

* Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba 2000

* Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka počas núdzového státia 1000

* Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom páse 2000

* na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, najmä jazda ostatných vozidiel 1500

* Porušenie zákazu zastavenia a státia v čase od 5.00 do 19.00 h

tam, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 metra 1000

na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska 1500

Skryť Vypnúť reklamu

* Státie na vyznačenom okruhu 1000

Železničné priecestia

* Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu 1000

* Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde“ 2000

* Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie 2000

* Nerešpektovanie pokynov zamestnanca dráhy 2000

Výstražné znamenia

* Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia 500

Osvetlenie vozidiel

* Neosvetlenie idúceho motorového vozidla za zníženej viditeľnosti ustanoveným osvetlením 1500

* Použitie svetiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo husto neprší 500

* Jazda na motocykli bez rozsvietenia stretávacích svetiel 500

Skryť Vypnúť reklamu

* Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce 2000

Vlečenie motorového vozidla

* Prekročenie povolenej rýchlosti jazdy pri vlečení motorového vozidla 1. o viac ako 10 km/h 2. o viac ako 20 km/h 3. o viac ako 30 km/h 1000 – 2000, oznámiť/

zadrž. VP

* Neosvetlenie vlečeného vozidla za zníženej viditeľnosti predpísaným osvetlením 1000

* Vlečenie viacerých vozidiel alebo vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche vozidla alebo v autobuse 1500

Osobitosti premávky na diaľnici

a ceste pre motorové vozidlá

* Jazda na diaľnici s motorovým vozidlom, ktorého povolená rýchlosť je nižšia ako 50 km/h 1000

* Používanie diaľnice iným účastníkom 1000

Skryť Vypnúť reklamu

* Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených 2000

* Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo:

k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 2000

k spôsobeniu dopravnej nehody oznámiť/ zadržať VP

* Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na miestach označených ako parkovisko 2000

* Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici predpísaným spôsobom 2000

* Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený 2000

* Vlečenie motorového vozidla po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde 1000

Obmedzenie jazdy niektorých druhov

vozidiel

* Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a nákladných vozidiel s prípojným vozidlom na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a ceste I. triedy:

Skryť Vypnúť reklamu

v dňoch pracovného pokoja v čase od 0.00 do 22.00 oznámiť/ zadržať VP

v sobotu v období od 1. 7. do 31. 8. v čase od 7.00 do 20.00 oznámiť/zadržať VP

* Porušenie zákazu jazdy zvláštnym motorovým vozidlom, záprahovým vozidlám s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce v období od 1. 7. do 31. 8. v čase od 15.00 do 21.00:

v posledný pracovný deň pred sobotou alebo dňom pracovného pokoja 1500

v deň pracovného pokoja, za ktorým nasleduje pracovný deň 1500

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými

znameniami

* Neumožnenie bezpečného plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy oznámiť/ zadržať VP

* V prípade ohrozenia týchto vozidiel, alebo spôsobenia dopravnej nehody oznámiť/ zadržať VP

* Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel 2000

* Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy 2000

Prekážka cestnej premávky

* Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2000

* Neoznačenie prekážky cestnej premávky 2000

Osobitné označenie vozidiel

* Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá 1000

§ 42 Preprava osôb

* Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb 1000

* Vyhadzovanie predmetov z vozidla 500

* Preprava osôb mladších ako 12 rokov a nižších ako 150 cm na sedadlách vedľa vodiča 500

* Obmedzovanie, alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov (viac ako dvaja vedľa seba) 1000

* Prekonávanie zábradlia alebo zábran a podobne 1000

Jazda na bicykli

* Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, vedenie psa, alebo iného zvieraťa, alebo vezením predmetov 1500

* Používanie cestičky pre cyklistov iným účastníkom cestnej premávky 1000

Jazda bez diaľničnej nálepky

* Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 t vrátane 1500

* Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 12 t vrátane oznámiť/ zadržať VP

* Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy nad 12 t oznámiť/ zadržať VP

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 3. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 4. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 5. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 6. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 7. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 8. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 9. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 2. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 3. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 4. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 5. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 6. Prvá akumulátorová 2-stupňová snehová fréza na trhu
 7. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 8. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 9. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 10. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 17 563
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 747
 3. Aká je chémia vôní 13 089
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 782
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 662
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 220
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 727
 8. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 423
 9. Bývanie v meste predlžuje život 8 046
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 993
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu