Pokuty za dopravné priestupky

Najviac pokút sa u nás vyberie v súvislosti s priestupkami na úseku dopravy. Prinášame vám preto sadzobník pokút, ktorý presne vymedzuje, za čo a v akej výške môžete dostať blokovú pokutu. Minimálna je 500 korún, maximálna 2000 korún. Vážnejšie priestupky

sa neriešia pokutou na mieste, ale v správnom konaní.

Nerešpektovanie dopravnej značky

a dopravného zariadenia:

Príkazové dopravné značky:

* Daj prednosť v jazde a Stoj, daj prednosť v jazde 2000

Zákazové značky:

* Zákaz vjazdu vozidiel 1500

* Zákaz výjazdu motorových vozidiel 1500

* Zákaz predchádzania 2000

* Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia 1000

* Neuposlúchnutie pokynov a výzvy policajta 2000

* Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu či inej návykovej látky, či liekov oznamuje sa

Povinnosti vodiča

* Vedenie vozidla bez vodičského preukazu (nie ste jeho držiteľom) 2000

* Použitie vozidla na jazdu, ktoré vrátane nákladu nespĺňa ustanovené podmienky 500

* a navyše ohrozuje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo poškodzuje cestu 2000

* Vedenie vozidla bez dokladov predpísaných na vedenie a premávku vozidla 500

* Vedenie vozidla bez vodičského oprávnenia, po jeho odobratí alebo v čase zadržania vodičského preukazu (okrem prípadov, keď sa ho učí viesť alebo ak sa podrobuje skúške z jeho vedenia) oznámiť/zadržať VP

* Vedenie vozidla bez dokladu preukazujúceho poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla oznámiť

* Nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, ak došlo k:

ich obmedzeniu 1000

ich ohrozeniu 2000

dopravnej nehode oznámiť/

zadržať VP

* Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok oznámiť/zadržať VP

* Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla alebo je pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená 2000

* Obmedzovanie plynulosti cestnej premávky najmä bezdôvodne pomalou jazdou 1000

* Používanie telefónu vodičom počas jazdy alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 1500

* Vyhadzovanie predmetov z vozidla 1500

* Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb, najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 500

* Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto ležiace mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní a cúvaní 2000

* Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 2000

Povinnosti niektorých vodičov

a spolujazdcov

* Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu 500

* Jazda na motocykli bez riadne upevnenej schválenej ochrannej prilby 1000

* Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na motocykli 500

* Nepripútanie sa bezpečnostným pásom počas jazdy:

na diaľniciach a cestách I. triedy 1500

na ostatných cestách 500

Smer a spôsob jazdy

* Jazda po nesprávnej strane:

v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a pod.) 2000

v ostatných prípadoch 500

Jazda v jazdných pruhoch

* Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu 500

* Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg, jazdnou súpravou, ktorej dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky 500

* Ohrozenie vodiča pri predchádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 500

* Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu, pri obchá dzaní prekážky v jazdnom pruhu 2000

* Prejdenie do pruhu, do ktorého bol vjazd zakázaný svetelným signálom 2000

Jazda v mimoriadnych prípadoch

* Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo 2000

* Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 500

* Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 2000

* Bezdôvodná jazda v jazdnom pruhu určenom pre autobusy MHD alebo trolejbusy 1000

* Obmedzovanie vodiča autobusu MHD pri prechádzaní z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 1500

* Nezastavenie vozidla za vozidlom hromadnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zástavke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom páse 1000

* Nezastavenie vozidla za vozidlom MHD, ktoré zastavilo v obci na zástavke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa, na zvýšenom električkovom páse, pri ktorom došlo k ohrozeniu cestujúcich, nastupujúcich alebo vystupujúcich z vozidla 2000

Obchádzanie

* Ohrozenie protiidúcich vodičov vozidiel pri obchádzaní prekážky v premávke 2000

Predchádzanie

* Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 500

* Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní a ohrozenie vodiča idúceho za ním 2000

* Obmedzenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 500

* Ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 2000

* Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 2000

* Porušenie zákazu predchádzania 2000

* v prípade spôsobenia dopravnej nehody oznámiť/zadržať VP

Rýchlosť jazdy

* Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať 2000

* Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k nehode, alebo k ohrozeniu protiidúceho vodiča, vodiča idúceho za ním, alebo iného účastníka cestnej premávky oznámiť/zadrž. VP

* Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti

o viac ako 10 km/h 1000

o viac ako 20 km/h 2000

o viac ako 30 km/h oznámiť/zadržať VP

Odbočovanie

* Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní na križovatke, na poľnú alebo lesnú cestu, alebo miesto ležiace mimo cesty 1000

* Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní na križovatke, na poľnú alebo lesnú cestu, alebo na miesto ležiace mimo cesty, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním 2000

* Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje 1000

* Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám a električkám v oboch smeroch. Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde cyklistom a vodičom mopedov idúcim po cestičke pre cyklistov a tam, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo, aj električke 2000

* v prípade spôsobenia dopravnej nehody oznámiť/zadržať VP

Jazda cez križovatku

* Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a prišlo k:

obmedzeniu 2000

ohrozeniu alebo k dopravnej nehode oznámiť/zadržať VP

* Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatku v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke 1500

* Nezastavenie pred križovatkou na príkaz značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ 2000

* v prípade spôsobenia dopravnej nehody oznámiť/zadržať VP

Vchádzanie na cestu

* Nedanie prednosti v jazde pri vchádzaní na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty, pri vchádzaní z poľnej cesty alebo lesnej cesty, cestičky pre cyklistov alebo pešej zóny na inú cestu 2000

* v prípade spôsobenia nehody oznámiť/zadržať VP

* Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak to vyžadujú okolnosti cestnej premávky, najmä nedostatočný rozhľad 2000

* v prípade spôsobenia nehody oznámiť/zadržať VP

Znečisťovanie cesty

* 1000

Otáčanie a cúvanie

* Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní 2000

* Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti 1500

* Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané 1500

Zastavenie a státie

* Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo 500

* Pri zastavení nezostal voľný jeden prázdny pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy 1000

* Pri státí nezostal voľný jazdný pruh so šírkou najmenej 3 m pre každý smer jazdy 1500

* Pri zastavení a státí vodič znemožnil vyjdenie z radu stojacich vozidiel 1000

* Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vchádzaní od kraja vozovky alebo chodníka 2000

* Neumožnenie vodičovi autobusu MHD alebo trolejbusu vyjdenie zo zástavky alebo zo zastávkového pruhu 2000

* Vodič autobusu MHD alebo trolejbusu, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom 1500

* Spôsobenie ohrozenia bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 2000

* Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba 2000

* Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka počas núdzového státia 1000

* Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom páse 2000

* na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, najmä jazda ostatných vozidiel 1500

* Porušenie zákazu zastavenia a státia v čase od 5.00 do 19.00 h

tam, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 metra 1000

na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska 1500

* Státie na vyznačenom okruhu 1000

Železničné priecestia

* Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu 1000

* Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde“ 2000

* Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie 2000

* Nerešpektovanie pokynov zamestnanca dráhy 2000

Výstražné znamenia

* Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia 500

Osvetlenie vozidiel

* Neosvetlenie idúceho motorového vozidla za zníženej viditeľnosti ustanoveným osvetlením 1500

* Použitie svetiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo husto neprší 500

* Jazda na motocykli bez rozsvietenia stretávacích svetiel 500

* Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce 2000

Vlečenie motorového vozidla

* Prekročenie povolenej rýchlosti jazdy pri vlečení motorového vozidla 1. o viac ako 10 km/h 2. o viac ako 20 km/h 3. o viac ako 30 km/h 1000 – 2000, oznámiť/

zadrž. VP

* Neosvetlenie vlečeného vozidla za zníženej viditeľnosti predpísaným osvetlením 1000

* Vlečenie viacerých vozidiel alebo vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche vozidla alebo v autobuse 1500

Osobitosti premávky na diaľnici

a ceste pre motorové vozidlá

* Jazda na diaľnici s motorovým vozidlom, ktorého povolená rýchlosť je nižšia ako 50 km/h 1000

* Používanie diaľnice iným účastníkom 1000

* Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených 2000

* Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo:

k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 2000

k spôsobeniu dopravnej nehody oznámiť/ zadržať VP

* Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na miestach označených ako parkovisko 2000

* Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici predpísaným spôsobom 2000

* Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený 2000

* Vlečenie motorového vozidla po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde 1000

Obmedzenie jazdy niektorých druhov

vozidiel

* Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a nákladných vozidiel s prípojným vozidlom na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a ceste I. triedy:

v dňoch pracovného pokoja v čase od 0.00 do 22.00 oznámiť/ zadržať VP

v sobotu v období od 1. 7. do 31. 8. v čase od 7.00 do 20.00 oznámiť/zadržať VP

* Porušenie zákazu jazdy zvláštnym motorovým vozidlom, záprahovým vozidlám s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce v období od 1. 7. do 31. 8. v čase od 15.00 do 21.00:

v posledný pracovný deň pred sobotou alebo dňom pracovného pokoja 1500

v deň pracovného pokoja, za ktorým nasleduje pracovný deň 1500

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými

znameniami

* Neumožnenie bezpečného plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy oznámiť/ zadržať VP

* V prípade ohrozenia týchto vozidiel, alebo spôsobenia dopravnej nehody oznámiť/ zadržať VP

* Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel 2000

* Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy 2000

Prekážka cestnej premávky

* Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2000

* Neoznačenie prekážky cestnej premávky 2000

Osobitné označenie vozidiel

* Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá 1000

§ 42 Preprava osôb

* Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb 1000

* Vyhadzovanie predmetov z vozidla 500

* Preprava osôb mladších ako 12 rokov a nižších ako 150 cm na sedadlách vedľa vodiča 500

* Obmedzovanie, alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov (viac ako dvaja vedľa seba) 1000

* Prekonávanie zábradlia alebo zábran a podobne 1000

Jazda na bicykli

* Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, vedenie psa, alebo iného zvieraťa, alebo vezením predmetov 1500

* Používanie cestičky pre cyklistov iným účastníkom cestnej premávky 1000

Jazda bez diaľničnej nálepky

* Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 t vrátane 1500

* Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 12 t vrátane oznámiť/ zadržať VP

* Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy nad 12 t oznámiť/ zadržať VP

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Cestovanie


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kreditná karta – áno alebo nie
 2. Križovatka kultúr Maroko: Dobrodružné cesty naprieč krajinou
 3. Anketa: Čo je pre Slovákov dôležité pri nákupoch?
 4. Úspešní Slováci radia: Presadiť sa dá vždy, snívať nestačí
 5. Váš otec má dnes sviatok. Máme pre vás tip na darček
 6. Mesto ukryté v jordánskych skalách. Spoznajte Petru
 7. Koľko stojí zdravé bývanie? Lacná rekonštrukcia môže vyjsť draho
 8. Tento týždeň je Deň otcov. 5 skvelých nápadov na darčeky
 9. Od výplaty k výplate? Ale kdeže, sporíme s 2% úrokom
 10. Arca Brokerage House s výrazným nárastom aktív pod správou
 1. Križovatka kultúr Maroko: Dobrodružné cesty naprieč krajinou
 2. MiddleCap Equity Partners a Mayfair Assets ukončili fúziu
 3. Súboj olympionikov na Malom Dunaji
 4. 5 tipov ako využiť ľahké priečky pri rekonštrukcii bytu
 5. Dvojitý diplom medzi EU v Bratislave a UNWE v Sofii
 6. Ustanovujúce valné zhromaždenie Alumni klubu EU v Bratislave
 7. Kreditná karta – áno alebo nie
 8. Nemusím sa na nikoho spoliehať
 9. Štátny tajomník envirorezortu: Na sucho musíme byť pripravení.
 10. Užívate konský kolagén a cítite sa ako antický hrdina?
 1. Úspešní Slováci radia: Presadiť sa dá vždy, snívať nestačí 26 587
 2. Váš otec má dnes sviatok. Máme pre vás tip na darček 11 446
 3. Anketa: Čo je pre Slovákov dôležité pri nákupoch? 8 636
 4. Koľko stojí zdravé bývanie? Lacná rekonštrukcia môže vyjsť draho 8 544
 5. Mesto ukryté v jordánskych skalách. Spoznajte Petru 7 677
 6. Kreditná karta – áno alebo nie 6 529
 7. Užívate konský kolagén a cítite sa ako antický hrdina? 5 670
 8. Tento týždeň je Deň otcov. 5 skvelých nápadov na darčeky 5 203
 9. Od výplaty k výplate? Ale kdeže, sporíme s 2% úrokom 3 980
 10. Križovatka kultúr Maroko: Dobrodružné cesty naprieč krajinou 3 893